Prywatność i Pliki Cookie

Prywatność i pliki cookie

Dane przekazane do International Design s.r.l. (od teraz i po "International Design", "my", "nasze") na stronach strony internetowej dostępne pod adresem URL www.viadurini.pl (od tej pory nazywanej "Witryną") w momencie rejestracji a następnie korzystanie z usług od czasu do czasu świadczonych przez International Design będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.
Zgodnie z wymienionym prawodawstwem, International Design informuje użytkownika o następujących kwestiach.

1. INFORMACJE O POSIADACZU-WŁAŚCICIELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest firma International Design s.r.l.,siedziba Via del Pino 21, kod pocztowy 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Włochy; info@viadurini.pl, C.F. 04187360401 - Numer REA RN 329370, rejestr firm w Rimini, kapitał zakładowy 120.000 euro i.v.

2. GROMADZONE INFORMACJE
2.1.Typologia informacji dostarczanych przez użytkownika
Informacje zebrane przez International Design srl mogą obejmować:
- Obowiązkowe informacje, bez których nie można dokonać zakupu jako:
imię, nazwisko, nazwa firmy, adres wysyłki, pesel i / lub numer VAT, adres e-mail i numer telefonu;
- Informacje dotyczące wizyt w naszych witrynach e-commerce;
- Odpowiedzi na prośby o udostępnienie opinii zwrotnych na stronie naszych witryn e-commerce;
- Dane bankowe wymagane jedynie w celu wdrożenia procedury zwrotu pieniędzy i / lub zwrotu produktu.

2.2. Automatyczne informacje
Podczas przeglądania naszych witryn e-commerce, International Design zgodnie z wymogami prawa i za zgodą użytkownika, w razie potrzeby, może gromadzić dane i szczegóły dotyczące sieci i urządzeń używanych do uzyskania dostępu do naszych usług, takich jak informacje o dostępie, historię wizyt, odwiedzający, lokalizacja, przeglądarka, platforma, urządzenie, adres IP, agent użytkownika. Informacje te są również gromadzone za pomocą plików cookie.

3. OCHRONA DANYCH I OKRES OBOWIĄZYWANIA DANYCH
Zebrane dane będą przechowywane przez International Design na czas trwania raportu. Potrwa nie dłużej niż to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane, tzn:
- 2 (dwa) lata dotyczące danych osobowych;
- Informacje finansowe, takie jak płatności i zwroty, są przechowywane przez czas określony przepisami prawa podatkowego i księgowego.

4. SPOSÓB I CEL PRZETWARZANIA
4.1. Cel
Dane użytkownika są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych i pomocnych w aktywacji i obsłudze usług świadczonych przez International Design, w celu wypełnienia obowiązków ustanowionych przez prawo, na mocy rozporządzenia lub prawodawstwa wspólnotowego i wykonywanie ich praw w sądzie.
Wraz z utworzeniem konta International Design, użytkownik akceptuje otrzymywanie od tego ostatniego, na adres e-mail wskazany przy rejestracji, korespondencję i / lub propozycje handlowe dotyczące i / lub związane z usługami International Design. Użytkownik może sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji - lub wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres: info@viadurini.pl w sekcji "kontakty" na stronie internetowej.
Użytkownik, który zamierza skorzystać z usługi "Wyślij do przyjaciela", klikając odpowiedni przycisk na kartach produktów, deklaruje, że wcześniej uzyskał zgodę odbiorcy na przekazanie adresu e-mail tego ostatniego do International Design tylko w celu wysłania zaproszenia do obejrzenia produktu. Dane dotyczące adresu e-mail odbiorcy nie zostaną jednak zachowane przez International Design po przesłaniu e-maila z zaproszeniem.
Ponadto, adres e-mail i adres pocztowy nadane przez niego podczas rejestracji na Stronie mogą być wykorzystywane przez administratora danych do promocji oferowanych usług podobnych do tych, które użytkownik subskrybuje, w celu przesyłanie materiałów reklamowych związanych wyłącznie z wyżej wymienionymi produktami lub usługami lub do prowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej. Użytkownik może sprzeciwić się wyżej wymienionemu zabiegowi - początkowo - zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji - lub wysyłając wiadomość e-mail na info@viadurini.pl w sekcji "kontakty" na stronie internetowej. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na świadczenie usług.

4.2. Cel i funkcjonalność
Podanie danych wymaganych w momencie aktywacji usług, do celów, o których mowa w poprzednim punkcie (4) "SPOSÓB I CEL PRZETWARZANIA", jest obowiązkowe, ponieważ jest ściśle funkcjonalne dla ich wykonania. Każda odmowa udostępnienia danych uniemożliwi International Design zakończenie procesu rejestracji użytkownika, a zatem dostarczenie usług.
Odmowa zgody na inne cele ustępu "PROCEDURY I CEL TRAKTOWANIA" nie spowoduje żadnych konsekwencji w świadczeniu usług.

4.3 Sposób
Dane są gromadzone elektronicznie i przetwarzane poprzez rejestrację, konsultacje, komunikację, przechowywanie, anulowanie, przeprowadzane głównie za pomocą narzędzi elektronicznych, zapewniając stosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i zapewnienia poufności tego samego.
Dane użytkownika, przechowywane w formie elektronicznej, są przechowywane i gromadzone na zastrzeżonym serwerze. W szczególności Właściciel oświadcza, że dane zapisane na serwerze są chronione przed ryzykiem włamania i nieuprawnionego dostępu oraz że zostały przyjęte środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania integralności i dostępności danych, a także ochrony obszarów i lokali, istotne dla ich bezpieczeństwa i dostępności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez współpracowników i / lub pracowników kontrolujących dane jako menedżerowie lub przetwarzający, w zakresie ich odpowiednich funkcji i zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez administratora danych.
International Design gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w zarządzaniu danymi użytkownika. Informacje dotyczące karty kredytowej są przechowywane tylko w formacie zaszyfrowanym i zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa certyfikatu PCI. SP nie ma dostępu do poufnych informacji dotyczących kart kredytowych, które będą przetwarzane przez pośredników i wydawców kart zgodnie z Kodeksem Prywatności.

5. KOMUNIKACJA DANYCH
Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione konkretnym podmiotom, wyznaczonym przez właściciela do świadczenia usług niezbędnych lub koniecznych do wykonania obowiązków związanych z rejestracją na stronie www.viadurini.pl oraz zakupem online, w granicach i zgodnie z przepisami do podanych instrukcji.
W szczególności dane mogą być przekazywane:
- osoby, firmy lub biura zawodowe, które świadczą pomoc, doradztwo lub współpracę z International Design w zakresie rachunkowości, zagadnień administracyjnych, prawnych, podatkowych i finansowych;
- osoby delegowane i / lub wyznaczone przez International Design w celu prowadzenia działalności lub części działań związanych ze świadczeniem usług sprzedaży, takich jak obsługa klienta, nawet jeśli są zarządzane w ramach outsourcingu; centrum logistyczne odpowiedzialne za pakowanie produktów zakupionych przez użytkownika; przewoźników odpowiedzialnych za dostarczanie zakupionych produktów; osoby, które świadczą usługi w zakresie obsługi posprzedażnej w imieniu administratora danych i wszelkich innych współpracowników zewnętrznych, którym przekazanie jest niezbędne do właściwego wypełnienia zobowiązań przyjętych przez International Design w związku z umową o świadczenie usług;
- do administracji publicznej w celu wykonywania funkcji instytucjonalnych w granicach określonych przez prawo lub przepisy.
Dane użytkownika nie podlegają ujawnieniu.

5.1. Należy zauważyć, że jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić informacje, o których mowa w ust. 2, za pośrednictwem International Design, a tym samym z naszymi partnerami biznesowymi, wszelkie informacje dotyczące prywatności partnerów biznesowych również mogą mieć do nich zastosowanie. International Design nie ponosi odpowiedzialności i nie może kontrolować przetwarzania informacji przez partnerów biznesowych na swoich platformach.

5.2 Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Polityka prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) i Warunki korzystania z usługi (https://policies.google.com/terms).

6. KOMUNIKACJA I INFORMACJE WYSŁANE POPRZEZ E-MAIL I / LUB SMS
Zgodnie z przepisami prawa i, jeśli to konieczne, za zgodą użytkownika, International Design może wykorzystywać informacje dostarczone przez użytkownika w celu realizacji działań marketingowych, takich jak wysyłanie newsletterów lub komunikatów, które mogą być interesujące dla użytkownika. Jednak w każdej chwili można wycofać swoją zgodę, klikając link na dole lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@viadurini.pl.

7. PRAWA ZAINTERESOWANEJ OSOBY
Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia danych dotyczących niego i celów, dla których są używane. Masz również prawo zażądać aktualizacji lub poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych oraz zgłoszenia sprzeciwu, w całości lub w części, do ich przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, a także w celu uzyskania informacji o osobach, o których dane są przechowywane lub do których przekazywane są dane, lub o osobach, które, jako menedżerowie lub agenci, mogą uzyskać informacje o swoich danych, użytkownik może skontaktowac się z właścicielem.

7.1 Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa
Artykuł. 15. Rozporządzenia UE 2016/679 stanowi:
1. Zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane, oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie.
2. Zainteresowana osoba ma prawo uzyskać wskazanie:
a) pochodzenia danych osobowych;
b) celów i metod przetwarzania;
c) logiki zastosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą narzędzi elektryczbnych;
d) tożsamość właściciela, osoby odpowiedzialnej i wyznaczonego przedstawiciela;
e) osób lub kategorii osób, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, kierowników lub przedstawicieli.
3. Zainteresowana osoba ma prawo uzyskać:
a) aktualizowanie, poprawianie lub, jeśli są zainteresowane, integracja danych;
b) anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone później;
c) zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości, również w odniesieniu do ich treści, tym, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy takie spełnienie jest spełnione okazuje się to niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny w stosunku do chronionego prawa.
4. Zainteresowana osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:
a) z uzasadnionych przyczyn przetwarzanie danych osobowych dotyczących go, a także związanych z celem zbierania;
b) przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub prowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, a także w celu uzyskania informacji na temat osób, którym dane są przechowywane lub do kogo dane są przekazywane, lub osób, które, jako menedżerowie lub agenci, mogą uzyskać informacje o swoich danych, można skontaktować się z właścicielem, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: info@viadurini.pl.

8. PLUG-IN
Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych wtyczek sieci społecznościowej facebook.com. Więcej szczegółów na temat wtyczek Facebooka i ich funkcji można znaleźć na stronie http://developers.facebook.com/. Aby zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych związanych z przeglądaniem Internetu za pośrednictwem Facebooka, użytkownik musi wylogować się od Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

9. COOKIES
Strona korzysta z technologii o nazwie "cookies". Są to małe pliki danych przechowywane na komputerze użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny lub jej części. Pliki cookie pomagają International Design, aby zrozumieć preferencje biznesowe użytkowników.

9.1 Cookies
Strona korzysta z technologii o nazwie "cookies". Są to małe pliki danych przechowywane na komputerze użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny lub jej części. Pliki cookie pomagają International Design, aby zrozumieć preferencje biznesowe użytkowników.
Pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminalu (zazwyczaj przeglądarki), gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn podczas kolejnej wizyty tego samego użytkownika. Podczas nawigacji na stronie, użytkownik może również otrzymywać pliki cookie na swoim terminalu, które są wysyłane z różnych stron internetowych lub serwerów internetowych (tzw. "Stron trzecich"), na których mogą istnieć pewne elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen) na stronie odwiedzanej przez tę samą stronę. Pliki cookie, zwykle obecne w przeglądarkach użytkowników w bardzo dużych ilościach, a czasem nawet z długotrwałym utrwalaniem, są wykorzystywane do różnych celów: wykonywanie uwierzytelniania komputerowego, monitorowanie sesji, przechowywanie informacji o określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwer itp.

a. Techniczne pliki cookie.
Pliki te są wykorzystywane wyłącznie w celu "przekazania komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie koniecznym dla dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika w celu dostarczenia usługi "(zob. art. 122 ust. 1 kodeksu).
Nie są one wykorzystywane do innych celów i są zwykle instalowane bezpośrednio przez właściciela lub operatora strony internetowej. Można je podzielić na pliki cookie dotyczące nawigacji lub sesji, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie ze strony internetowej (pozwalając na przykład na dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie w celu uzyskania dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie); analityczne pliki cookie, podobne do technicznych plików cookie, gdy są wykorzystywane bezpośrednio przez operatora witryny w celu zbierania informacji, w formie zbiorczej, liczby użytkowników i sposobu ich odwiedzania; funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie według szeregu wybranych kryteriów (na przykład języka, produktów wybranych do zakupu) w celu ulepszenia świadczonej usługi.
Do instalacji tych plików cookie nie jest wymagana wcześniejsza zgoda użytkowników, a obowiązek przekazywania informacji zgodnie z art. 13 Kodeksu, że kierownik strony, jeśli korzysta tylko z takich urządzeń, będzie mógł zapewnić w sposób, jaki uzna za najbardziej odpowiedni.

b. Profilowanie cookie.
Profilujące pliki cookie są przeznaczone do tworzenia profili związanych z użytkownikiem i są wykorzystywane do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez to samo w kontekście surfowania po sieci. Ze względu na szczególną inwazyjność, jaką takie urządzenia mogą mieć w prywatnej sferze użytkowników, prawodawstwo europejskie i włoskie wymaga, aby użytkownik był odpowiednio poinformowany o ich wykorzystaniu i wyrażał swoją ważną zgodę.
Do nich odnosi się art. 122 Kodeksu, zgodnie z którym "przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym wykonawcy lub użytkownika lub dostęp do już złożonych informacji jest dozwolone pod warunkiem, że wykonawca lub użytkownik wyrazi zgodę po został poinformowany o uproszczonych procedurach, o których mowa w art. 13 ust. 3 "(art. 122 ust. 1 kodeksu).
W przypadku, gdy użytkownik nie zamierza akceptować plików cookie, można je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami producenta przeglądarki. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możesz zmienić ustawienia związane z plikami cookie w sekcji Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność.

9.2 Witryna wykorzystuje w szczególności następujące pliki cookie
-Strona Cookies
Imię : Viadurini
Cel: używany do zmiennych sesyjnych PHP (nawigacja, paginacja itp.)
Czas trwania: pliki cookie sesji, jest usuwany po zamknięciu przeglądarki

Imię: submit_token1
Cel: Używany jako antyspam do wysyłania formularzy
Czas trwania: pliki cookie sesji, jest usuwany po zamknięciu przeglądarki

- Google Analytics Cookies
- Google Adwords & Google Remarketing Cookies
- Facebook Cookies

W przypadku, gdy użytkownik nie zamierza akceptować plików cookie, można je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami producenta przeglądarki. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możesz zmienić ustawienia związane z plikami cookie w sekcji Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność.

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
W przypadku, gdyby International Design wprowadził zmiany w niniejszej polityce prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie, a w razie potrzeby wymagana będzie ponowna zgoda użytkowników.

11. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ DANYCH
Jeśli użytkownik będzie potrzebował skontaktować się z International Design w sprawach dotyczących wykonywania swoich praw (takich jak prawo do anulowania lub wycofania lub poprawienia danych) lub wniosków dotyczących danych osobowych, może to zrobić na następujące sposoby:
- pisząc e-mail do inspektora ochrony danych na info@viadurini.pl
- korzystając z kontaktów na naszej stronie "kontakty"
- pocztą do International Design srl, via del Pino, 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Włochy.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 20.05.2018
Email Newsletter
Newsletter